<-x- START BodyHolderServis.layout -x->
menu
KOVOSLUŽBA Praha, a.s.
<-x- START MenuServisb.layoutt -x->
<-x- END MenuServisb.layoutt -x->
<-x- START Search.layoutt -x->
<-x- END Search.layoutt -x->
<-x- START Content.layoutt -x->
<-x- END Content.layoutt -x->
<-x- START DocumentDetail.layoutt -x->

Svolání řádné valné hromady na 16.5.2017

 Představenstvo akciové společnosti
KOVOSLUŽBA Praha, a.s.


se sídlem Praha 1, PSČ 110 00, Týnská č.p. 1053/21, IČ 45 27 44 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1572,

svolává


řádnou valnou hromadu do sídla společnosti na den 16. 5. 2017 od 7.15 hod.

Pořad jednání valné hromady:


1. Zahájení valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu
2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy VH, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2016 a stavu majetku společnosti k 31. 12. 2016, zpráva                   představenstva o řádné účetní uzávěrce za rok 2016 a výsledku auditu k ní a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2016
4. Zpráva předložená dozorčí radou podle paragrafu 198 Obchodního zákoníku o přezkoumání řádné roční účetní uzávěrky za rok 2016 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2016
5. Schválení účetní uzávěrky za rok 2016, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2016 a stavu majetku k 31. 12. 2016 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2016
6. Usnesení a závěr valné hromady


Hlavní údaje účetní uzávěrky za rok 2016 (v tis. Kč)


Aktiva celkem                          77.245                                           Pasiva celkem                              77.245
z toho: dlouhodobý majetek    35.357                                           z toho: vlastní kapitál                    55.977
oběžná aktiva                          41.784                                           cizí zdroje                                     20.865
časové rozlišení                           104                                           časové rozlišení                                403


Registrace (zápis) akcionářů do listiny přítomných akcionářů na valné hromadě bude zahájena v 7.00 hod. a ukončena v 7.15 hod. Rozhodný den účasti na valné hromadě je 2. 5. 2017. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří předloží listinné akcie společnosti před konáním valné hromady.
Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce, který je k tomu akcionářem písemně zmocněn. Při zápisu je nutné předložit platný průkaz totožnosti, zmocněnci předloží plnou moc s notářsky ověřeným podpisem a právnické osoby výpis z obchodního rejstříku ne starší než tři měsíce. Vzniklé náklady si hradí každý akcionář sám.


Návrh usnesení představenstva předloženého ke schválení valné hromadě:


Schválit řádnou účetní závěrku, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a rozdělení zisku za rok 2016 včetně schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady.

představenstvo společnosti


Praha, 7. 4. 2017

<-x- END DocumentDetail.layoutt -x->
<-x- START PureDocumentContent.layout -x->
Servis a opravy AEG Servis a opravy Ariston
Servis a opravy Baumatic Servis a opravy Bosch
Servis a opravy AEG Servis a opravy Ariston
Servis a opravy Electrolux Servis a opravy ETA
Servis a opravy Fagor Servis a opravy Gorenje
Servis a opravy Indesit Servis a opravy Karma
Servis a opravy Liebherr Servis a opravy Moulinex
Servis a opravy Rowenta Servis a opravy Tefal
Servis a opravy Whirpool Servis a opravy Zanussi
<-x- END PureDocumentContent.layout -x->
<-x- START Footer.layout -x->
<-x- END Footer.layout -x->
VOLEJTE
DISPEČINK OPRAV