<-x- START BodyHolderServis.layout -x->
menu
KOVOSLUŽBA Praha, a.s.
<-x- START MenuServisb.layoutt -x->
<-x- END MenuServisb.layoutt -x->
<-x- START Search.layoutt -x->
<-x- END Search.layoutt -x->
<-x- START Content.layoutt -x->
<-x- END Content.layoutt -x->
<-x- START DocumentDetail.layoutt -x->

Svolání řádné valné hromady na 10.5.2016

Představenstvo akciové společnosti
KOVOSLUŽBA Praha, a.s.

se sídlem Praha 1, PSČ 110 00, Týnská č.p. 1053/21, IČ 45 27 44 95, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1572,

svolává

řádnou valnou hromadu do sídla společnosti na den 10. 5. 2016 od 7.15 hod.


Pořad jednání valné hromady:


1. Zahájení valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu
2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy VH, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2015 a stavu majetku společnosti k 31. 12. 2015, zpráva představenstva o řádné účetní uzávěrce za rok 2015 a výsledku auditu k ní a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2015
4. Zpráva předložená dozorčí radou podle paragrafu 198 Obchodního zákoníku o přezkoumání řádné roční účetní uzávěrky za rok 2015 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2015
5. Schválení účetní uzávěrky za rok 2015, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2015 a stavu majetku k 31. 12. 2015 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2015
6. Volba členů statut. org. – odvolání a volba členů dozorčí rady a představenstva a.s.
7. Usnesení a závěr valné hromady

Hlavní údaje účetní uzávěrky za rok 2015 (v tis. Kč)
Aktiva celkem                                74.017                                             Pasiva celkem                  74.017
z toho: dlouhodobý majetek          35.924                                             z toho: vlastní kapitál        53.460
oběžná aktiva                                38.025                                             cizí zdroje                         20.254
časové rozlišení                                   68                                             časové rozlišení                    303

Registrace (zápis) akcionářů do listiny přítomných akcionářů na valné hromadě bude zahájena v 7.00 hod. a ukončena v 7.15 hod. Rozhodný den účasti na valné hromadě je 2. 5. 2016. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří předloží listinné akcie společnosti před konáním valné hromady.
Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce, který je k tomu akcionářem písemně zmocněn. Při zápisu je nutné předložit platný průkaz totožnosti, zmocněnci předloží plnou moc s notářsky ověřeným podpisem a právnické osoby výpis z obchodního rejstříku ne starší než tři měsíce. Vzniklé náklady si hradí každý akcionář sám.

Návrh usnesení představenstva předloženého ke schválení valné hromadě:
Schválit řádnou účetní závěrku, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a rozdělení zisku za rok 2015 včetně schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady a. s.
a prodloužení funkčního období členů statutárního orgánu a. s.


představenstvo společnosti


Praha, 8. 4. 2016
 

<-x- END DocumentDetail.layoutt -x->
<-x- START PureDocumentContent.layout -x->
Servis a opravy AEG Servis a opravy Ariston
Servis a opravy Baumatic Servis a opravy Bosch
Servis a opravy AEG Servis a opravy Ariston
Servis a opravy Electrolux Servis a opravy ETA
Servis a opravy Fagor Servis a opravy Gorenje
Servis a opravy Indesit Servis a opravy Karma
Servis a opravy Liebherr Servis a opravy Moulinex
Servis a opravy Rowenta Servis a opravy Tefal
Servis a opravy Whirpool Servis a opravy Zanussi
<-x- END PureDocumentContent.layout -x->
<-x- START Footer.layout -x->
<-x- END Footer.layout -x->
VOLEJTE
DISPEČINK OPRAV